در راستای تکریم و احترام به اعتماد مشتریان محترم، مجتمع چاپ نقش الماس برای آن دسته از مشتریانی که در طول یک ماه هر یک از مبالغ زیر را از محصولات عمومی این مجتمع خرید نمایند ، تخفیف اعمال خواهد کرد .

    جهت محاسبه تخفیف ماهانه دیگر نیازی به پیگیری و تماس نیست. تخفیف ها هر ماه به صورت اتوماتیک پایان هر ماه وارد حساب شما می شود.

    لیست جدید تخفیف ها از اردیبهشت (1400)

از 1/000/000 تا 5/000/000 تومان 4% تخفیف
از 5/000/000 تا 20/000/000 تومان 6% تخفیف
از 20/000/000 تا 50/000/000 تومان 8% تخفیف
از 50/000/000 تا 100/000/000 تومان 10% تخفیف
از 100/000/000 تا 200/000/000 تومان تخفیف 12%
از 200/000/000 تومان به بالا 15% تخفیف