از 5/000/000 تا 20/000/000 تومان 4% تخفیف
از 20/000/000 تا 50/000/000 تومان 6% تخفیف
از 50/000/000 تا 100/000/000 تومان 8% تخفیف
از 100/000/000 تا 200/000/000 تومان 10% تخفیف
از 200/000/000 تا300/000/000 تومان 12% تخفیف
از 300/000/000 تومان به بالا 15% تخفیف