مجتمع چاپ نقش الماس

کلیه قیمت ها به تومان می باشند.
 • جدید سری فرم های پی وی سی
    تعدادجنس کار
  160.000 15 روزه 500 پی وی سی 500 میکرون
  245.000 15 روزه 1000 پی وی سی 500 میکرون
  220.000 25 روزه 500 پی وی سی 760 میکرون
  380.000 25 روزه 1000 پی وی سی 760 میکرون
 • 20 روز کاری سری مات مخملی نانو
   سایزجنس کار
  22.000 8.5 * 4.8 سلفون مات مخملی یکرو
  35.000 8.5 * 4.8 سلفون مات مخملی دورو
  55.000 9 * 6 سلفون مات مخملی دورو دورگرد
  65.000 9 * 6 سلفون مات مخملی دورو دورگرد موضعی
  80.000 9 * 6 سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب
 • 8.5 * 4.8   فرمهای ویزیت معمولی و فوری
  فوری
  (یکروزه)
  معمولی
  (5 الی 6 روز کاری)
   جنس کار
  10.000 9.000 یکرو UV گلاسه
  13.000 12.000 دورو
  10.000 9.000 یکرو سلفون مات 
  13.500 12.500 دورو
  10.000 9.000 یکرو سلفون براق 
  13.500 12.500 دورو
  13.000 12.000 یکرو کتان امباس 
  14.000 13.000 دورو
  18.000 17.000 یکرو کتان آلمان 
  22.000 21.000 دورو (دو روزه)
  - 15.000 یکرو سوسماری 
  - 16.000 دورو
  - 11.500 - UV لیبل
  27.000 - دورو (9 * 6) سلفون مات دورگرد (دوروزه)
  12.500 - - لیبل (دوروزه) UV
   - 12.500 - لیبل سلفون براق معمولی (جدید)
  13.500 (دوروزه) -   لیبل سلفون براق فوری (جدید)
  17.000 - یکرو کتان پلاستیک  (هفت روز کاری)
  21.000 - دورو کتان پلاستیک  (هفت روز کاری)
 • ۷ روز کاری فرم های ویزیت فانتزی
  مستطیلدورگردسایزجنس کار
  - 75.000 9 * 6 طلا کارت لمینیت براق (جدید) 25 روز کاری
  - 95.000 9 * 6 طلا کارت لمینیت مات (جدید) 25 روز کاری
  - 44.000 9 * 6 لمینیت برجسته
  - 70.000 9 * 6 لمینیت برجسته طلاکوب (۱۲ روز کاری) 
  - 45.000 5.9 * 5.6 لمینت طلاکوب کوچک (۱۲ روز کاری) 
  - 34.000 5.9 * 5.6 لمینیت برجسته کوچک
  - 37.000 8.5 * 4.8 لمینیت برجسته ویزیتی
  - 45.000 9 * 6 لمینیت براق
  - 65.000 9 * 6 لمینیت مات
  - 38.000 8.5 * 4.8 لمینیت براق ویزیتی
  - 56.000 8.5 * 4.8 لمینیت مات ویزیتی
  - 34.000 5 * 5 لمینیت براق مربع
  - 43.000 5 * 5 لمینیت مات مربع
  - 45.000 9 * 6 لمینیت براق طرح موج
  - 65.000 9 * 6 لمینیت مات طرح موج
  - 24.000 9 * 6 سلفون براق دورو (سلفون حرارتی)
  - 24.000 9 * 6 سلفون مات دورو (سلفون حرارتی)
  30.000 33.000 9 * 6 سلفون مات دورو موضعی (۱۲ روز کاری)
  47.000 50.000 9 * 6 سلفون مات دورو طلاکوب (۱۲ روز کاری)
  - 14.5000 9 * 6 آهنربایی (۱۲ روز کاری)
  - 17.5000 9 * 6 آهنربایی با قالب طرح شما (۱۵ روز کاری)
  50.000 - 8.5 * 4.8
  تحویل 20 روز کاری
  لیبل شیشه ای (چاپ افست یووی)
  بدون تغییر رنگ در معرض نور خورشید
 • 20 * 29 تحویل یکروزه کاتالوگ آ4 300 گرمی تک برگی
  دو رویک روجنس کار
  195.000 150.000 گلاسه UV
  202.000 150.000 سلفون مات
  202.000 150.000 سلفون براق
  255.000 240.000 سوسماری
 • ۷ روز کاری فرم های عمومی گلاسه ۱۳۵ گرمی
  دورویک روتیراژسایز
  115.000 80.000 1000 29 * 20 A4 تراکت
  58.000 40.000 1000 20 * 14.5 A5 تراکت
  150.000 116.000 2000 29 * 20 A4 تراکت
  75.000 58.000 2000 20 * 14.5 A5 تراکت
  38.000 30.000 2000 14.5 * 10.0 A6 تراکت
  255.000 232.000 5000 29 * 20 A4 تراکت
  130.000 112.000 5000 20 * 14.5 A5 تراکت
  65.000 56.000 5000 14.5 * 10.0 A6 تراکت
 • ۷ روز کاری فرم های عمومی تحریر ۸۰ گرم
  دورویک روتیراژسایز
  125.000 75.000 1000 29.7 * 21 A4 سایز واقعی
  63.000 38.000 1000 21 * 14.5 A5 سایز واقعی
  145.000 85.000 2000 29.7 * 21 A4 سایز واقعی
  73.000 43.000 2000 21 * 14.5 A5 سایز واقعی
  37.000 22.000 2000 14.5 * 10.5 A6 سایز واقعی
  210.000 155.000 5000 29.7 * 21 A4 سایز واقعی
  105.000 78.000 5000 21 * 14.5 A5 سایز واقعی
  175.000 145.000 5000 29 * 20 A4 تراکت
  88.000 73.000 5000 20 * 14.5 A5 تراکت
  44.000 37.000 5000 14.5 * 10.5 A6 تراکت
 • ۷ روز کاری فرم های عمومی کتان ۱۲۰ گرم
  دورویک روتیراژسایز
  155.000 145.000 1000 29.7 * 21 A4 سایز واقعی
  78.000 75.000 1000 21 * 14.5 A5 سایز واقعی
 • ۳ روز کاری 45 x 60 فرم پوستر یکرو
  قیمتتیراژجنس کار
  275.000 1000 تحریر ۸۰ گرم
  350.000 2000 تحریر ۸۰ گرم
  320.000 1000 گلاسه ۱۳۵ گرم
  450.000 2000 گلاسه ۱۳۵ گرم
 • ۳ روز کاری 50 x 70 فرم پوستر یکرو
  قیمتتیراژجنس کار
  290.000 1000 تحریر ۸۰ گرم
  380.000 2000 تحریر ۸۰ گرم
  360.000 1000 گلاسه ۱۳۵ گرم
  530.000 2000 گلاسه ۱۳۵ گرم
 • ۵ روز کاری A3 یکرو
  قیمتتیراژجنس کار
  160.000 1000 تحریر ۸۰ گرم
  200.000 2000 تحریر ۸۰ گرم
  170.000 1000 گلاسه ۱۳۵ گرم
  240.000 2000 گلاسه ۱۳۵ گرم
 • ۳ روز کاری A3 دورو
  قیمتتیراژجنس کار
  230.000 1000 تحریر ۸۰ گرم
  270.000 2000 تحریر ۸۰ گرم
  280.000 1000 گلاسه ۱۳۵ گرم
  350.000 2000 گلاسه ۱۳۵ گرم
 • ۷ روز کاری فرم ست اداری
  پاکت نامه 1000 عدد + 2000 عدد سربرگ آ4 + 2000 عدد سربرگ آ5 سری اول
  پاکت نامه 1000 عدد + 3000 سربرگ آ4 سری دوم
  پاکت آ4 1000 عدد + 1000 عدد پاکت نامه + 1000 عدد سربرگ آ4 سری سوم
  در صورت انتخاب سری سوم 50.000 تومان به مبلغ کل اضافه خواهد شد
  قیمتجنس کار
  290.000 ست اداری تحریر ۸۰ گرم
  380.000 ست اداری تحریر ۱۰۰ گرم
  420.000 ست اداری کتان ۱۲۰ گرم
  350.000 ست اداری گلاسه ۱۳۵ گرم
 •   CD فرم های پاکت
  قیمتتیراژجنس کار
  135.000 1000 پاکت CD جلد سی دی، پشت سفید با یووی  (10-15 روز کاری )
  85.000 1000 لیبل CD با روکش UV (10-15 روز کاری )
 • ۷ روز کاری فرم های پاکت
  A4A5نامهتیراژجنس کار
  200.000 100.000 85.000 1000 پاکت تحریر 80 گرم
  250.000 145.000 120.000 2000 پاکت تحریر 80 گرم
  500.000 285.000 220.000 5000 پاکت تحریر 80 گرم
  200.000 125.000 105.000 1000 پاکت گلاسه 135 گرم
  330.000 195.000 175.000 2000 پاکت گلاسه 135 گرم
  230.000 135.000 120.000 1000 پاکت کتان 120 گرم
 • ۷ روز کاری A3 فرم های پاکت
  A3تیراژجنس کار
  500.000 1000 پاکت کتان 120 گرم
  460.000 1000 پاکت تحریر 120 گرم
 •   فولدر آ4 دورو 300 گرم
  قیمتتیراژجنس کار
  750.000 1000 سلفون مات یا براق (یک هفته کاری )