در راستای تکریم و احترام به اعتماد به مشتریان محترم، مجتمع چاپ نقش الماس برای آن دسته از مشتریانی که در طول یک ماه مبالغ زیر را از فرم های عمومی این مجتمع خرید نمایند ، تخفیف اعمال خواهیم کرد .

    جهت محاسبه تخفیف ماهانه دیگر نیازی به پیگیری و تماس نیست. تخفیف ها هر ماه به صورت اتوماتیک پایان هر ماه وارد حساب شما می شود.

    جهت محاسبه تخفیف ماهانه دیگر نیازی به پیگیری و تماس نیست. تخفیف ها هر ماه به صورت اتوماتیک پایان هر ماه وارد حساب شما می شود.

به ازای یک میلیون تومان تا دو میلیون تومان 6% تخفیف
به ازای دو میلیون تومان تا سه میلیون تومان 8% تخفیف
به ازای سه میلیون تومان به بالا خرید نمایید 10% تخفیف