در راستای تکریم و احترام به اعتماد مشتریان محترم، مجتمع چاپ نقش الماس برای آن دسته از مشتریانی که در طول یک ماه هر یک از مبالغ زیر را از محصولات عمومی این مجتمع خرید نمایند ، تخفیف اعمال خواهد کرد .

    جهت محاسبه تخفیف ماهانه دیگر نیازی به پیگیری و تماس نیست. تخفیف ها هر ماه به صورت اتوماتیک پایان هر ماه وارد حساب شما می شود.

    لیست جدید تخفیف ها از خرداد (1398)

به ازای خرید مبلغ 5/000/000 تومان 6% تخفیف
به ازای خرید مبلغ 10/000/000 تومان 8% تخفیف
به ازای خرید مبلغ 15/000/000 تومان 10% تخفیف
به ازای خرید مبلغ 30/000/000تومان به بالا 12% تخفیف