در راستای تکریم و احترام به اعتماد مشتریان محترم، مجتمع چاپ نقش الماس برای آن دسته از مشتریانی که در طول یک ماه مبالغ زیر را از فرم های عمومی این مجتمع خرید نمایند ، تخفیف اعمال خواهد کرد .

    جهت محاسبه تخفیف ماهانه دیگر نیازی به پیگیری و تماس نیست. تخفیف ها هر ماه به صورت اتوماتیک پایان هر ماه وارد حساب شما می شود.

به ازای یک میلیون تومان تا دو میلیون تومان 6% تخفیف
به ازای دو میلیون تومان تا سه میلیون تومان 8% تخفیف
به ازای سه میلیون تومان به بالا خرید نمایید 10% تخفیف